การท่องเที่ยว


ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เปิดโอกาสให้มีการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติได้ในบางพื้นที่ โดยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร และพยายามงดเว้นการดัดแปลงที่จะรบกวนสภาพตามธรรมชาติ ตามเจตนารมย์ของการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

สัตว์ป่า


 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

สัตว์ป่า


 เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช