งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ

DSCF4965

IMG 0196   IMG 0199

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการสนับสนุนจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2549 มีการพัฒนาระบบการลาดตระเวน การตรวจปราบปรามอย่างเป็นระบบ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการติดตามประเมินผลการลาดตระเวนและตรวจสอบปัจจัยคุกคาม ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้รับมาเป็นแนวทางในการพิทักษ์รักษาพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพปัญหา

 In 2006, the Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP), supported by Wildlife Conservation Society (WCS) Thailand Program, initiated a new patroling system intigrated with Geographic Information System (GIS) to access spatial data such as; patrol data, wildlife, threats, etc. The new system brings productive and measurable outputs. Western Thungyai Naresuan WS then adopted the concept and applied to be compatible with its specific problems and circumstances. Since then, the new "SMART Patrol" system has been regularly performed in Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary.

DSC 0770

การทดสอบสภาพร่างกาย

WCS 6744w

25

วิชาอาวุธศึกษา

TYW Training 029

ฝึกการเข้าตรวจค้น

123

การฝึกจำแนกซากสัตว์ป่า

14

วิชาแผนที่และเข็มทิศ

16

วิชา จีพีเอส

37

วิชากฎหมาย

38

การผ่าพิสูจน์ซากสัตว์ป่า

      เนื่องจากระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (wcs) ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนจากกองกำกับการฝึกอบรมพิเศษ 2 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน

As the SMART Patrol System is still under development, the regular performance and evaluation could brings further effectiveness and stability. Western Thungyai Naresuan WS under supported by WCS, Special Training Devision 2 - Border Patrol Police Bureau, etc., therefore conduct SMART Patrol training programs as a regular basis in order to enhance capability of its patrol rangers.

IMG 0015

การรายงานผลการลาดตระเวนของแต่ละชุดลาดตระเวน

IMG 0003

       การประชุมงานลาดตระเวนรายเดือนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการนำเสนอผลการลาดตระเวนของแต่ละชุดลาดตระเวนที่ได้ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีผู้บริหารงานลาดตระเวน หัวหน้าหน่วยฯ หัวหน้าชุดลาดตระเวนอื่นๆ รับทราบผลการปฏิบัติงาน สภาพปัญหา และร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่

The monthly patrol meeting is another significant role. It is the chance for each patrol team to report their patroling performance in each month to be acknowledged by every concerns. The participants are chief officers from each wildlife stations, patrol team leaders, patrol rangers, patrol manager, the wildlife sanctuary superintendent. Through the meeting, all of them will together share the information and the current situation in each area as well as brainstrom for the next stategic plan, development and concrete solution using facts from the site basis.

IMG 1302

DSCF0553

DSCF0843

        งานลาดตระเวนเชิงคุณภาพมีการนำเทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงานที่พัฒนาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบเฉพาะของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยมีรูปแบบการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้กับชุดลาดตระเวนแต่ละชุด รวม 17 ชุดลาดตระเวน ครอบคลุมพื้นที่ 1,331,062 ไร่ เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน 153 นาย ในกรณีที่พบปัญหาปัจจัยคุกคามเร่งด่วน แต่ละชุดลาดตระเวนสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีภายใต้การดูแลของผู้บริหารงานลาดตระเวน ในกรณีการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนหรือพื้นที่มีมีสภาพปัญหาพิเศษก็จะมีการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพราน หรือตัวแทนชุมชนในพื้นที่

SMART Patrol in Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary, initiated as a nw patrol model at the pilot site - Huai Khakhaeng WS, has been adaptped to the specific condition of western Thungyai Naresuan. The 1,331,062 Rais protected area is under responsibility of 17 patrol teams with 153 patrol rangers. In urgent case of threats founded, each patrol team has its own right to take action instantly following their makeshift plan under direct consultancy of the patrol manager.

01

ตารางและกราฟสถิติข้อมูลประจำชุดลาดตระเวนรายเดือน

02

แผนที่ความเข้มข้นในการลาดตระเวนรายเดือน

03

แผนที่การกระจายของสัตว์ป่ารายเดือน

        ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการนำเครื่องจีพีเอสมาเก็บข้อมูลพิกัดเส้นทางการลาดตระเวน จุดที่พบข้อมูลที่สำคัญ เช่น การพบปัจจัยคุกคาม โป่ง ต้นไทร ต้นผึ้ง ทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการพบร่องรอยสัตว์ป่าตลอดเส้นทางการลาดตระเวนโดยบันทึกลงในแบบบันทึกการลาดตระเวนมาตรฐาน เพื่อนำมากรอกข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข ความเข้มข้น กราฟ ตาราง แผนที่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาปัจจัยคุกคามและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

For more effectiveness, technology such as GPS used to record patrol routes and important specific waypoints such as the position where threats founded along the way, as well as location of saltlick, banyan tree, wildlife track & sign, etc. These data will be recorded both into GPS and paper data form. The information collected will be entried to the program database for further analysis. The analytical output are, for example, patrol, wildlife and threats intensity and coverage area, including trends, and report in forms of statistic figure, map, graph and table for further site management plan.

TYW MIST Repor Sep 2013TYW MIST Repor Sep 2013 paro3

ตัวอย่างปกรายงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพประจำเดือน

        ในส่วนของหน่วยงานบริหารในระดับที่สูงกว่าจะมีการทำรายงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาในแต่ละเดือน เพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบผลการดำเนินงานและร่วมแก้ปัญหาในระดับนโยบาย

In management level, SMART Patrol Report represents its monthly performance and the problem solution methods. This is useful for DNP's executive managers to perceive the updated situations and the mission outputs which leads to further coorporation with the site in the policy level.