IMG 1543-2017

 นกกระจิบคอดำ Dark-necked Tailorbird

         หัวสีน้ำตาลแดง ปากสีเนื้อ หลัง ปีก และหางสีเขียวเหลือง แก้ม คอ และท้องสีเทา เพศผู้ คอและอกสีเทาดำ

         สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก: เป็นนกประจำถิ่นพบได้ทั่วไป