Warit1112-1

Warit1113-1

 ลิงเสน Stump-tailed Macaque

         เป็นลิงที่มีขนสีเข้ม ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมแดง น้ำตาล หรือดำ ตัวไม่เต็มวัยมีสีจาง มีหางสั้นและเกือบจะไม่มีขนที่หาง ใบหน้าไม่มีขน ผิวหน้ามีสีแดงหรือสีน้ำตาลแดง ปกติพบอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ หากินตามพื้นป่า หรือริมแหล่งน้ำ กินทั้งพืชและเนื้อสัตว์ 

 สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก : พบได้บ่อยในบางพื้นที่

 อ้างอิง พาร์, จอห์น. สัตว์เสี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย.--กรุงเทพฯ : สารคดี, 2546. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ, ผู้แปล