IMG 5844-1

 อีเห็นหูด่าง Three-striped Plam Civet

          มีจุดหรือแถบสีอ่อนบริเวณใบหู มีแถบสีขาวพาดแนวตั้งจากโคนจมูกจรดหน้าผาก หลังมีจุดสีเข้มเรียงต่อกันเป็นเส้น 3 เส้น เป็นที่มาของชื่อในภาษาอังกฤษ ซึ่งในสภาพธรรมชาติจะสังเกตได้ยาก พบหากินในเวลากลางคืน อยู่ลำพัง อยู่เป็นครอบครัวเล็กๆ บางครั้งพบอยู่เป็นฝูง กลางวันแอบหลบอยู่ตามเรือนยอดที่มีใบหนาหรือมีเถาวัลย์ปกคลุม กินทั้งผลไม้และสัตว์เป็นอาหาร 

         สถานภาพในทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก : พบได้ทั่วไปในป่าทุกประเภท