การขออนุญาตและระเบียบการเข้าพื้นที่

 100709 01

แผนที่การเดินทางจากอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

 map02

แผนที่เส้นทางสำหรับศึกษาธรรมชาติ
Route map for nature study & eco-tourism
 

การกำหนดพื้นที่ เงื่อนไข และข้อกำหนดในการใช้พื้นที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ ในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม ของทุกปี เป็นเวลา 6 เดือน โดยกำหนดพื้นที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติไว้ 4 เส้นทาง ดังนี้

 1. เส้นทางสำนักงานเขตฯ (ทินวย)- ทิคอง- มหาราช(ซ่งไท้) - กำหนดให้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 4 วัน 3 คืน และในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 15 คัน

 2. เส้นทางสำนักงานเขตฯ (ทินวย) - ห้วยคือ - กำหนดให้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 2 วัน 1 คืน ในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 5 คัน

 3. เส้นทางสะเน่พ่อง - เกาะสะเดิ่ง - กำหนดให้ใช้เวลาในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 10 คัน

 4. เส้นทางตะเคียนทอง - น้ำตกสาละวะ - กำหนดให้ใช้เวล าในการศึกษาธรรมชาติ และเดินทางไป - กลับ ไม่เกิน 2 วัน 1 คืน ในแต่ละวันจะอนุญาตให้มีรถยนต์ใช้เส้นทางได้ไม่เกิน 5 คัน

 Site determination and Regulations for nature study & eco-tourism under the proclaimation of National Park, Wildlife and Plant Conservation Department.

The Wildlife Sanctuary has determined 4 routes prescribed for nature study & eco-tourism as follow:

1. TYW head quarter (Tinuay) - Tikong - Maharaja (songtai)
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 4 days and 3 nights at most. Not over 15 cars allowed on the route each day.

 2. TYW head quarter (Tinuay) - Huai Kue
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 2 days and 1 nights at most. Not over 5 cars allowed on the route each day.

 3. Sanepong - Koh Saderng
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 3 days and 2 nights at most. Not over 10 cars allowed on the route each day.

 4. Takienthong - Salawa waterfal
Nature study and eco-tourism allowed for the whole traveling period of 2 days and 1 night at most. Not over 5 cars allowed on the route each day.

 แนวปฏิบัติการบริจาคและขนส่งสิ่งของบริจาคในพื้นที่ / Guideline for Donation and Transportation

แนวปฏิบัติการบริจาคและขนส่งสิ่งของบริจาคในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกได้ให้แนวทางปฏิบัติเรื่องการแอบอ้างขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนการขนส่งให้กับวัดหรือหน่วยงานในพื้นที่ ดังนี้

 1. การขนส่งสิ่งของการบริจาคต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ วัด หรือชุมชนว่ามีความประสงค์จะรับบริจาคสิ่งของนั้นจริง เพื่อประกอบในการยื่นเรื่องขออนุญาตเข้าพื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2. ปริมาณรถยนต์ที่จะเข้าพื้นที่เพื่อขนส่งสิ่งของไปบริจาคไม่ควรเกิน 5 คันต่อวัน

3. ในกรณีที่มีความประสงค์จะฝากสิ่งของบริจาค สามารถฝากไว้ที่ต้นทางจุดต่างๆ เช่น ประสงค์จะบริจาคให้ชุมชนสามารถฝากไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ บริจาคให้โรงเรียน ตชด. สามารถฝากไว้ที่กองร้อย ตชด. 134 บริจาคให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฝากไว้ที่สำนักงานเขตฯ หรือหน่วยพิทักษ์ป่าสะเน่พ่อง

 ทั้งนี้ในส่วนของการบริจาคสิ่งของให้กับชุมชนควรคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในพื้นที่

 

Protected Area Committee (PAC) of Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary provided a practical guideline to resolve the issues of site entries with falsely claim as to deliver donations to communities and local schools including one as to provide transportation support for temples and organizations inside the protected area. The practical guideline are following:

1. In case of donations transportation, the confirmation letter from the government organization, temple or the community requested for such donations is required to support the application for permission for the site entry from Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

2. Not over 5 cars allowed for all donation missions each day.

3. For more convenience, donors may drop the donations at each point provided. For example, donors who want to donate to communities inside the protected area can drop the donations at Laiwo Subdistrict Administrative Organization. To donate to Border Police School, the donations can be dropped at Border Patrol Police Company 134. To donate to the wildlife sanctuary officers, the donations can be dropped at TYW headquarter or Sanepong Ranger Station.

However, in case of donation to communities, their actual requirement should be considered, and the donations should correspond with the fine cultures of the Thai-Karen people inside the area.

 

การใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทาง ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ยานพาหนะที่ใช้สำหรับการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ต้องมีขนาดหน้ายางกว้างไม่เกิน 10.5 นิ้ว สูงไม่เกิน 32.5 นิ้ว และการใช้ wince ต้องมีระบบ safety

w

2. เส้นทางทางน้ำไม่มีการอนุญาตให้มีกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสำคัญหลายชนิด หากอนุญาตให้มีการท่องเที่ยวจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า

3. ระหว่างการเดินทาง ห้ามมิให้มีการจอดรถทิ้งไว้ตามเส้นทาง และห้ามออกนอกเส้นทางที่กำหนด โดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราตามเส้นทางและกำหนดจุดตรวจเป็นระยะ

4. กิจกรรมดูนกให้ใช้พื้นที่บริเวณที่กำหนด โดยได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับกางเต็นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวบริเวณหน่วย

 Restriction of using all routes

1. Tire size specification: Tread ? Max. 10.5 inches, Height ? Max. 32.5 inches. In case of wince used, the safety system is required.
2. Nature study and eco-tourism activities are NOT allowed for all water routes to avoid impact to the wildlife resources and their living cycles.
3. During transportation, parking along the route is prohibited. To travel out of the specified route is also NOT allowed. The wildlife sanctuary will arrange officers to monitor along the routes and each checkpoints.
4. Visitors may camp only in designated wildlife stations area. (Overnight stay along the way is strictly prohibited) Activities such as nature study are allowed along the provided trails.

 เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้พื้นที่

1. ห้ามใช้เครื่องดนตรี เครื่องขยายเสียงภายในเขตฯโดยเด็ดขาด
2. ในการเข้าไปใช้สถานที่และจัดค่ายพักแรม ให้สามารถประกอบอาหารได้ โดยอยู่ในบริเวณที่กำหนด ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
3. ในระหว่างเส้นทางการเดินทาง ห้ามมิให้มีการจอดรถทิ้งไว้ตามเส้นทาง และห้ามออกนอกเส้นทางที่กำหนด โดยทางเขตฯจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราตามเส้นทางและกำหนดจุดตรวจเป็นระยะ
4. ให้พักแรมตามสถานที่ที่กำหนดหรือจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
5. นักท่องเที่ยวทุกคณะต้องรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่เขตฯทุกครั้งก่อนเข้าใช้พื้นที่
6. นักท่องเที่ยวทุกคณะจะต้องเตรียมถุงดำไปด้วยเพื่อใส่ขยะและของเหลือใช้กลับออกไปทิ้งนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

อ้างความตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ตุลาคม 2555

 Rules and Regulations of the Wildlife Sanctuary Entry

1. Using of any musical instruments and/or any amplifiers are prohibited
2. Site usage and cooking allowed only in designated areas and under the command of the WS superintendent.
3. No parking along the route and/or being out of the specific way. WS officers are assigned to monitor along the route and at each checkpoints.
4. Camping allowed only in provided areas.
5. All visitors will have to be prescribed by WS officers before entry.
6. All visitors have to prepare their own garbage bags and take all their garbage and stuffs out of the areas.

Cited: Announcement of Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP), Subject ?Stipulation for demonstration of tourism resolution in Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi province?

 เงื่อนไขการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538)

ข้อ 1 ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ไม่นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(2) ไม่นำวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง ประทัด ยาพิษ ยาเบื่อเมา หรือสิ่งอื่นที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งห้ามเข้าไป
(3) ไม่นำยานพาหนะ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไป  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(4) ไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดเพลิงไหม้
(5) ไม่ส่งเสียงอื้อฉาว หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือทำให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ
(6) ไม่เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
(7) ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งต่างๆ ในที่ที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
(8) เดินทางเข้าและออกตามเส้นทางที่มีเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่

ข้อ 2 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 1 ให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามอบหมาย มีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้นออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้

อ้างความตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 Terms & Conditions of Wildlife Sanctuaries Entry under the Ministerial Regulation No. 7 (B.E.2538)

Clause 1.The person obtaining permission to entry a wildlife sanctuary shall comply with the conditions hereunder:
(1.) Do not carry firearms or any hunting weapon unless permission has been obtained from the competent officers.
(2.) Do not carry explosures, fireworks, poisons, or any substance may endanger to wildlife and that prohibited by the competent officers.
(3.) Do not carry vehicles, beast of burdens or pets unless permission has been obtained from the competent officers.
(4.) Do not perform any activities which may cause of fire.
(5.) Do not perform any activities which may cause noise polution or any disturbance to wildlife.
(6.) Do not entry during sunset and sunrise unless permission has been obtained from the competent officers.
(7.) Do not littering anywhere except in the position provided.
(8.) Travel only along the determined route with the competent officers on duty.

Clause 2. In case the person obtaining permission to entry the wildlife sanctuary is violent, or supected to violent or fail to comply with the conditions according to Clause 1., the superintendent of the wildlife sanctuary or the officer in charge is empowered to enforce such people out of the wildlife sanctuary.

Cited: Ministerial Regulation No. 7 B.E.2538 (1995) Issued pursuant to the Wildlife Protection Act B.E.2535 (1992)

 การเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาธรรมชาติในเขตฯทุ่งใหญ่

เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกจึงจำเป็นต้องมีการเตียมความพร้อมดังนี้

1. เต๊นท์และเครื่องนอน โดยเขตฯทุ่งใหญ่จัดสถานที่กางเต๊นท์และห้องน้ำไว้ประจำแต่ละจุด

2. เสบียงอาหารและเครื่องครัว เนื่องจากเขตฯทุ่งใหญ่ไม่มีร้านค้าสวัสดิการสำหรับบริการ

3. ยารักษาโรคทั่วไปและโรคประจำตัว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและการคมนาคมไม่สะดวกห่างไกลจากสถานพยาบาล

 การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่สำหรับการศึกษาธรรมชาติ

Untitled-1

Untitled-1-1

สามารถแจ้ง จำนวนรถ ทะเบียนรถ กำหนดการ และเส้นทางที่ต้องการเข้าใช้พื้นที่ ไปยัง กรมอุทยานแห่งชาติฯ หรือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

ศึกษาข้อมูลได้ที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3
เลขที่ 54/10 ถนนค่ายหลวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3221-1025 โทรสาร 0-3230-2227

 To ask for permission of Wildlife Sanctuary entry for nature study, Visitors may submit their application for permission of Wildlife Sanctuary entry and notify their amount of vehicle, vehicle registration number, itinerary and their expected route to:

The Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation (DNP)
61 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

 The Protection Area Regional Office 3 (PARO3)
54/10 Kai-Hluang Rd., Baanpong, Ratchaburi Thailand 70110